Obchodní podmínky

pro prodej elektronického obsahu (digitálních produktů), 

služeb (konzultace) a fyzických produktů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup elektronických produktů, online konzultací a nákup fyzických produktů (dále jednotně označováno jako „produkty“ – ať už se jedná o digitální nehmotné produkty, fyzické produkty nebo služby) přes webové rozhraní shantalam.cz. Aktuální verzi obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů (GDPR) naleznete na mých internetových stránkách shantalam.cz, dole, v patičkovém menu u hlavní stránky.

1.2 Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek shantalam.cz souvisí.

1.3 VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu na emailu petra@zivotemsbylinou.cz. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že jste potvrdili objednávku mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

1.4 Obchodní podmínky a zásady ochrany soukromí jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce.

1.5 Strany si tímto sjednávají, že v případě, že by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní prvek, jejich vztah se řídí českým právem. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů tímto nejsou dotčena.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a doplňovat. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se řídí zněním obchodních podmínek platných k okamžiku uzavření kupní smlouvy.

1.7 Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Uživatelský účet

V. Cena produktů a platba

VI. Dodací podmínky

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Vyloučení odpovědnosti

XII. Závěrečná ustanovení

I. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Petra Švancarová

IČ: 09064231

DIČ: nejsem plátce DPH

S místem podnikání vedeného: Na Vyhlídce 1659/42, Boskovice, 680 01

Podnikatelka je zapsaná v živnostenském rejstříku jako identifikovaná fyzická osoba

Adresa pro doručování elektronické pošty: masaze@shantalam.cz

Telefonický kontakt: +420 776 258 886

2. KUPUJÍCÍ.

2.1 Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní shantalam.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů (fyzických i digitálních včetně služeb). Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. Pokud u prodejního formuláře není uvedena kolonka DIČ a IČ firmy, je produkt prodáván pro osobní účely nebo prodávající neposkytuje potřebné právní kroky k získání tohoto benefitu.

2.2 Kupujícímu je aktuální znění obchodních podmínek a zásad ochrany osobních údajů kdykoliv přístupné na webových stránkách internetového obchodu v aktuálním znění. Kupující je na jejich znění odkázán vždy před objednávkou zboží. Pokud kupující uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je vždy upozorněn pracovníky prodávajícího na povinnost seznámit se s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů včetně uvedení webové adresy internetových stránek, kde je v aktuálním znění nalezne. 

3. SPOTŘEBITEL.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Pokud u prodejního formuláře není uvedena kolonka DIČ a IČ firmy, je produkt prodáván pro osobní účely nebo prodávající neposkytuje potřebné právní kroky k získání tohoto benefitu.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní shantalam.cz, prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

1. POPIS PRODUKTŮ.

1.1 Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty, pokud jsou jejich součástí. 

1.2 Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru a nejsou zdravotními tvrzeními, ale subjektivním názorem autorky a jejími několikaletými vlastními zkušenostmi. Řiďte se pokyny Vašeho lékaře. Neslibujeme zaručené výsledky užívání produktů, masáží ani terapií.

1.3 Popisy u produktů Zinzino jsou zkopírovány z oficiálních webových stránek zinzino.com a patří mezi schválené doplňky stravy. Mezi doplňky stravy patří také Bachovy esence, které jsou na bázi homeopatik. Za dodávané produkty externími firmami nese odpovědnost výrobce. Petra Švancarová je v tomto kontextu distributorem produktů a nezasahuje žádným způsobem do jejich výrobních postupů a záruk kvality. Taktéž nepřebírá zodpovědnost za nesprávné užívání produktů. Doporučené užívání je buď v popisech produktů nebo jej naleznete u výrobce produktů. Petra Švancarová je nezávislým partnerem Zinzino a majitelkou osobní frančízy Bewit. Kupující má u těchto produktů k dispozici zákaznický servis v rozsahu užívání produktů a konzultaci doporučeného dávkování, po celou dobu odebírání produktů. Reklamaci při poškození některého z těchto produktů vyřizuje výrobce, Petra Švancarová je zprostředkovatelem reklamace.

1.4 Výrobky dotknuté přírodou patří do kategorie Dárkové předměty, jsou vhodné k vystavení, a nejsou schválené pro vnější ani vnitřní užívání. Řiďte se prosím při používání touto informací, veškeré jiné zacházení s produkty než výše popsané nemohu brát do vlastní odpovědnosti. Tyto produkty nejsou schválené jako přírodní kosmetika, ani léčiva, doplňky stravy a Kupující je s tímto seznámen ještě před zakoupením produktů. Za veškerá rizika při vnějším nebo vnitřním použití nesete zodpovědnost vy sami. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře, který Vám sdělí odborné informace včetně určení zdravotní diagnózy a postupu jejího řešení. Můžete si také udělat vlastní názor, za který nesete vlastní odpovědnost.

1.5 Bližší informace k produktům a odpovědnosti najdete v tomto dokumentu dole, v sekci Vyloučení odpovědnosti.

1.6 Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

1.7 Popis údajných vlastností kamene, které se netýkají jeho chemických a fyzikálních vlastností, je uveden na základě obecně šířených a obecně dostupných informací o tradičním lidovém využití kamene, jež nejsou vědou ověřeny, a proto není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

1.8 Mějte vždy na paměti, že použití drahých kamenů, bylin či minerálů není schválenou náhradou ke konvenční lékařské péči! V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu! Vezměte, prosím, na vědomí, že neexistují žádné minerály, byliny a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Důrazně upozorňuji, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu petrasvancarova.cz, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů, bylin, esencí a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny nebo byliny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů, bylin a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny, nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů, bylin a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.

2. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

2.1 Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady, a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty. Požadované údaje se v jednotlivých formulářích mohou lišit podle charakteru produktu. Údaje jsou vyžadovány za účelem poskytnutí a dopravy produktu. Zadáním těchto údajů souhlasíte se Zpracováním osobních údajů, které naleznete v patičce tohoto webu.

2.2 Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko s potvrzením objednávky ve formuláři.

2.3 O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky i platby je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

2.4 V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

2.5 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.6 Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu u sebe archivuji v elektronické podobě a po jejím naplnění (předání produktů přepravci nebo osobním dodáním) je zkartována.

2.7 Součástí internetového obchodu jsou mimo jiné katalog produktů, košík a objednávkový systém. U každého zboží je v katalogu uvedeno jeho označení, popis vlastností, cena (uvedena včetně DPH) a odhadovaná skladová dostupnost. Uvedení zboží v katalogu není nabídkou na dodání tohoto zboží ze strany prodávajícího, použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

2.8 Kupující vkládá zboží, které má zájem zakoupit, z katalogu do košíku. Ke zboží vloženému do košíku vytváří Kupující objednávku. V případě, že požadované produkty v požadovaném množství nejsou na skladě, budou neprodleně objednány u výrobce těchto produktů v požadovaném množství a doručeny nanejvýše do 50 dní od zaplacení objednávky Kupujícím. O této skutečnosti je Kupující obratem obeznámen Prodávajícím. Jedná se především o doplňky stravy a příslušenství společnosti Zinzino, která má sídlo ve Švédsku a je u níž třeba počítat s delší lhůtou doručení. Pokud Kupující výhradně trvá na rychlejším doručení, bude mu navíc účtována částka 8 EUR za poštovné (tj. 199,- Kč).

2.9 Při tvorbě objednávky uvádí kupující své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně emailové adresy pro vzájemnou komunikaci a adresy pro doručení zboží, vybírá si z možných způsobů dopravy a platby, a zadává platební údaje. Před odesláním objednávky jsou kupujícímu zobrazeny veškeré zadané údaje se seznamem objednávaného zboží a uvedením celkové ceny zahrnující cenu zboží, cenu za dodání zboží a s tím související náklady. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska. V případě dodání zboží mimo Českou republiku a Slovensko jsou tyto vícenáklady řešeny s kupujícím individuálně.

2.10 Kupující má v jakémkoliv okamžiku až do odeslání objednávky možnost kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „objednat“.

2.11 Odeslaná objednávka je neodvolatelnou nabídkou na uzavření smlouvy učiněnou kupujícím. Před odesláním objednávky je kupující vždy povinen se seznámit se zněním těchto obchodních podmínek a zásadami ochrany osobních údajů.  

2.12 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Po odeslání objednávky je kupujícímu zaslán email potvrzující doručení objednávky prodávajícímu. Tento email není přijetím nabídky na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího, ale slouží pouze k potvrzení toho, že objednávka kupujícího byla převzata prodávajícím.

2.13 Smlouva je uzavřena, jakmile prodávající projeví souhlas s nabídkou (objednávkou) kupujícího, a to okamžikem, kdy je souhlas prodávajícího doručen kupujícímu. Prodávající projeví souhlas s uzavřením smlouvy zasláním dalšího emailu kupujícímu, v němž přijímá jeho objednávku. V případě, že se tento email kupujícímu nepodaří doručit, je smlouva uzavřena okamžikem dodání objednaného zboží na uvedenou doručovací adresu výdejního místa Zásilkovny / místa domluveného osobního odběru.

2.14 V případě, že platební systém (bankovní převod nebo online platba) z jakéhokoliv důvodu odmítne zadané platební údaje kupujícího, objednávka odeslána není a kupující je o této skutečnosti informován.

2.15 Podle uzavřené smlouvy je prodávající povinen dodat kupujícímu určené produkty a kupující je povinen tyto produkty převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu, to vše v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

IV. Uživatelský účet

1.1 Kupující se může registrovat na webových stránkách internetového obchodu. Na základě registrace má pak přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet”). Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží. V případě, že kupující není registrován, může zboží objednat i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2 Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Kupující je povinen mít údaje na uživatelském účtu aktualizované. Prodávající považuje údaje kupujícího uvedené v uživatelském účtu za pravdivé, přičemž kupující ručí za jejich správnost.  

1.3 Přístup k uživatelskému účtu je kupujícímu zabezpečen prostřednictvím uživatelského emailu a hesla. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. S poskytnutými informacemi kupujícího je prodávajícím nakládáno podle zásad ochrany osobních údajů. 

1.4 Kupující není oprávněn umožnit užívání uživatelského účtu třetím osobám a je povinen chránit přístupové heslo k uživatelskému účtu proti odcizení.

1.5 Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet aktivně nevyužívá po dobu delší jednoho roku, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

1.6 Prodávající neodpovídá za případnou nedostupnost uživatelského účtu. Kupující tímto bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Jedná se o výjimečné případy, kdy zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nemusí být účet dostupný.

V. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.

1.1 Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena (u výrobků protkaných přírodou se jedná o hodnotu) jednotlivých produktů. Cena (nebo hodnota) je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U digitálních produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na „objednat“) je proto již konečnou cenou. Jsem neplátcem DPH, tudíž cena v CZK je konečná, avšak u plateb v EUR (jsou-li k dispozici) jsem nucena přiznávat DPH pro finanční úřad v ČR zvlášť, tudíž tato cena je uvedena bez DPH. K ceně pro Slovensko se připočítává +20% DPH. Platba v EUR je dostupná, pokud je uvedena u produktu. Pokud ne, platba se provádí pouze v českých korunách.

1.2 Při výběru produktu „Bachovy esence na míru“ rozděluji možnosti „Navrhnutí první lahvičky na míru“ a „Navrhnutí další lahvičky“ (se stejným nebo novým složením). Pokud by zákazník zakoupil variantu „Navrhnutí další lahvičky s novým složením“ nebo „Lahvička se stejným složením“ a nakupoval na mých stránkách poprvé, jako sankce propadá 100% zaplacená částka za tuto službu, která je před zakoupením jasně definována a pro věrné zákazníky cenově zvýhodněna. Tato částka je nevratná, dojde-li k porušení této podmínky.

1.3 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

1.4 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

2. ZPŮSOB PLATBY.

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  1. Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet prostřednictvím QR kódu (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky a na stránce po potvrzení objednávky tlačítkem „objednat“. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol Vaší objednávky, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
  2. Platbou přes platební bránu (zajišťuje společnost GOPAY s.r.o.) a lze platit pomocí těchto metod:

  • Platební karty (Visa, Mastercard)
  • Mplatba
  • GoPay účet
  • Masterpass
  • Apple Pay
  • Google Pay

2.1 Online platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

2.2 Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech (pokud je tato možnost dostupná) a je pevně daná u každého produktu. Pokud platba není umožněná v zahraničních měnách, platí se v českých korunách.

2.3 Jsem neplátcem DPH, tudíž cena v CZK je konečná, avšak u plateb v EUR jsem nucena přiznávat DPH pro finanční úřad v ČR zvlášť, tudíž tato cena je uvedena bez DPH. K ceně pro Slovensko se připočítává +20% DPH. Platba v EUR je dostupná, pokud je uvedena u produktu.

3. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

5.1 V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě online platby kartou je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

5.2 Po přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

5.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním produktů ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním.

5.4 Prodávající může po kupujícím požadovat úhradu zálohy za zboží nebo platbu předem.

5.5 Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5.6 Produkty není možné uhradit formou splátkového kalendáře, pokud u nich není tato možnost dostupná.

VI. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

1.1 Při koupi jakékoliv formy digitálního obsahu bude produkt dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud se jedná o digitální produkt dostupný na sociální síti facebook.com, v době mezi zaplacením kurzu a jeho oficiálním začátkem (u předprodeje) vám přijde emailem odkaz na uzavřenou skupinu, do které se přihlásíte. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Pokud se jedná o online kurz, který už měl oficiální start, přístupy se odesílají zpravidla ihned po zaplacení. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce nebo podobné sekce (facebooková skupina), která je vymezena na prodejní stránce produktu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu nebo ve facebookové skupině.

2. DODACÍ LHŮTA.

2.1 Digitální produkty budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Pokud se jedná o předprodej, jste předem informováni o termínu dodání produktu, které mění standardní dodací lhůtu v těchto obchodních podmínkách. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Výjimkou je výše uvedená situace, kdy on-line kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní stejný, předem avizovaný, den.

2.2 Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX těchto VOP. Při poškození produktu v důsledku přepravy za vady odpovídá dopravce balíků, Zásilkovna.

2.3 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

2.4 Dodání fyzických produktů je plánováno buď při společné elektronické nebo fyzické komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem nebo v popisu a při objednání produktu.

2.5 Dopravu objednaných produktů zajišťuje společnost Zásilkovna na její výdejní místa po ČR a SR nebo si jej můžete osobně vyzvednout na dohodnutém místě vyzvednutí. Při osobním vyzvednutí po naší domluvě je dostupná pouze platba předem – neprovozuji režim EET.

2.6 V momentě předání balíčku Zásilkovně za dodání zboží (doba doručení, poškození při přepravě, ztráta) ručí tato společnost. Její obchodní podmínky i kontakt naleznete na webových stránkách Zásilkovny. Pokud je cokoliv v nepořádku, kontaktujte mě nebo Zásilkovnu. V případě problémů můžete mít nárok na vrácení peněz nebo nové zboží.

2.7 Součástí cen produktů uvedených v katalogu internetového obchodu není cena za dodání, cena za případné další služby ani související poplatky. Kupující je o konečné celkové ceně za koupi produktů včetně ceny za dodání, ostatních služeb, daní a poplatků informován nejpozději při tvorbě a potvrzení objednávky.

2.8 Kupující vybírá způsob dodání produktů a platební metodu z možností uvedených v internetovém obchodě při tvorbě objednávky. U každého z možných způsobů dodání produktů a platební metody je uvedena cena. Kupující je povinen uhradit cenu uvedenou u zvoleného způsobu dodání a platební metody.

2.9 Případné uvedené předpokládané doby dodání jsou pouze orientační a nezávazné.

2.10 Přeprava a předání produktů se řídí všeobecnými podmínkami přepravce. Kupující je před odesláním objednávky povinen se s těmito všeobecnými podmínkami přepravce řádně seznámit.

2.11 Kupující je povinen produkty převzít v místě a čase dodání určeným přepravcem, případně u přepravce v místě a ve lhůtě podle podmínek přepravce. Poruší-li tuto povinnost, je povinen prodávajícímu nahradit veškerou újmu z toho vzniklou, a to zejména náklady na vrácení produktů a případné náklady na opětovné dodání. Prodávající je oprávněn si tuto náhradu škody započítat oproti částce uhrazené na cenu za produkty.

2.12 Na každou osobu nacházející se v místě dodání zvoleném kupujícím se hledí jako na osobu zmocněnou kupujícím k převzetí produktů. Za ztrátu, poškození či odcizení produktů touto osobou odpovídá kupující.

2.13 Nebezpečí škody na produkty přechází na Kupujícího předáním prvnímu přepravci pro přepravu do místa určení. Není-li zboží přepravováno nebo je-li kupující Spotřebitelem, pak jeho převzetím.

2.14 Vlastnické právo k produktům nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny a jejich převzetím, a to okamžikem skutečnosti, která z těchto dvou nastane později.

3. CENA PŘEPRAVY

3.1 Osobní předání je možné výhradně po domluvě mezi Prodávajícím a Kupujícím v Praze-Kolovraty nebo případně jiného smluveného místa setkání. Osobní předání je zdarma.

3.2 Přeprava pomocí přepravní společnosti Zásilkovna je zpoplatněna částkou 85,- (Česko) nebo 105,- (Slovensko). Při nákupu produktů v hodnotě nad 2500,- je poštovné jako dárek zdarma.

3.3 Pokud má být produkt doručen do země mimo Českou nebo Slovenskou republiku, řeším objednávky individuálně přes email nebo jinou formu elektronické komunikace mimo e-shop, kde jiné možnosti přepravy nejsou standardně k dispozici. Do emailu uvedete požadované produkty, jejich množství a provedení, poté individuálně nastavíme dopravu a zaplatíte předem na můj účet. Dále probíhá vše již standardním způsobem.

VII. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1.1 Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky nebo sekce, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a PDF. K přehrání obsahu v on-line kurzu v členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. U Facebook kurzu vám před samotným spuštění nebo bezprostředně po zaplacení pošlu odkaz na uzavřenou skupinu, do které se přidáte (a následně budete schválen) jako člen.

2.2 Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. U Facebook kurzu je nutností mít vlastní osobní Facebook profil, kterým můžete prokázat svoji totožnost a právo pro vstup do něj. Jste o tom předem informováni na prodejní stránce produktu. Pokud tuto podmínku nesplňujete a neprovedete její nápravu, nejsem povinna vám zaplacenou částku vrátit zpět.

2.3 Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní odbornou konzultaci s lékařem. Upozorňuji, že se nejedná o zdravotní služby. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Zříkám se jakýchkoliv negativních následků, které pramení z neuposlechnutí těchto skutečností. Vy sami nejlépe víte, co vám váš zdravotní stav umožňuje a za své jednání nesete 100% zodpovědnost, včetně 100% zodpovědnosti za vaše zdraví.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET.

1.1 Po zakoupení on-line kurzu (nebo jiného obsahu s členskou sekcí) obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. VI. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1.1 Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením produktu výslovně souhlasíte s tím, že vám produkt (digitální obsah) bude dodán bezprostředně, resp. do 5 pracovních dnů po provedení úhrady, popř. v rámci předprodejů jste předem informováni o stanoveném dodání. V případě produktů se skladovou dostupností „na objednávku“ se tato dodací doba prodlužuje až na lhůtu 50 dní.

1.2 Podrobnosti o skladové dostupnosti na objednávku jsou podrobněji rozepsány v těchto VOP výše. 

1.3 Pokud vám na základě vašeho souhlasu (objednáním produktu) bude produkt dodán během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy (nebo do 50 dní u produktů společnosti Zinzino), pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy. Za vady produktu nepovažuji vady způsobené vlastním přičiněním a vady způsobené záměrným poškozením. Záruční doba je ze zákona stanovena na 2 roky od objednání produktů (u fyzických produktů). U digitálních produktů nelze vyhovět reklamaci ani námitkám pro vady.

1.4 V případě, že produkt nebude během 14 dní (u produktů společnosti Zinzino do 50 dní) od uzavření Kupní smlouvy dodán, pak během této 14-50 denní lhůty (ještě předtím než bude produkt dodán), můžete od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ).  Odstoupit lze vyplněním formuláře, který naleznete zde. Anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu e-mailu zaslaného na moji kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na moji adresu. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Do 14 dní od doručení odstoupení vám pak vrátím peníze, které jste mi za produkt uhradili. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt. Peníze vám vrátím formou bankovního převodu na váš účet.

1.5 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

1.6 Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

IX. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

1.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

1.3 Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při odeslání nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

1.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

1.5 Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili – úmyslně i neúmyslně. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

1.6 Pokud vám nebyl produkt (u digitálních produktů přístupové údaje nebo členství) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

1.7 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu petra@zivotemsbylinou.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

1.8 Produkty jsou vadné, nejsou-li kupujícímu dodány v ujednaném množství, jakosti a provedení (barva, hmotnost obalu, apod.). Nejsou-li jakost a provedení ujednány zvlášť, platí údaje o jakosti a provedení uvedené u produktu v katalogu internetového obchodu, jinak je povinen Prodávající plnit v běžné jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel produktů.

1.9 Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má produkt při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

1.10 Kupující je povinen produkt prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na produkt a přesvědčit se o jeho množství, jakosti a provedení.

1.11 Je-li shledáno, že produkt vykazuje vady, má kupující práva z vadného plnění. Prodávající odstraní vadu dodáním nového nebo chybějícího produktu nebo jeho části. Neodstraní-li prodávající vadu produktu včas nebo vadu produktu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

1.12 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nenáleží. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí produktů.

1.13 V ostatních záležitostech se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména jeho § 1914 až 1925 a 2099 až 2112.

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese masaze@shantalam.cz

1.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

1.3 Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.4 Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XI. Vyloučení odpovědnosti

1.1 Považujte obsah těchto internetových stránek, zejména články, názory, popisy produktů, komentáře a vysvětlení nebo jakýkoli další zveřejněný obsah za obsah NEZÁVAZNÉHO charakteru. Internetové stránky neobsahují žádné přísliby, záruky, výhody, návody, garance, a proto na ně nelze tak nahlížet. Jedná se výhradně o informace vzdělávacího a informativního charakteru.

1.2 Publikované pokyny, informace, rady, nápady a myšlenky na internetových stránkách shantalam.cz v žádném případě NEMOHOU být chápány jako náhrada kvalifikovaných metod současné lékařské nebo psychologické diagnostiky a léčby. Neměli byste tedy nahrazovat své současné nebo budoucí léčebné nebo psychologické postupy ani částečně postupy, procedury a techniky, postupy uvedenými na internetových stránkách. Neměli byste přerušovat nebo upravovat svoji současnou léčbu a medikaci na základě uvedených rad bez předchozí konzultace záměru se svým lékařem.

1.3 Petra Švancarová výslovně VYLUČUJE svoji odpovědnost za zveřejněné články, popisy produktů, názory, komentáře, vysvětlení, pokyny, informace, rady, nápady a myšlenky zveřejněné na těchto internetových stránkách a v rámci konzultací, protože negarantuje a nemůže garantovat výsledek dostavení se daných účinků.

1.4 Berete plnou odpovědnost za své fyzické, psychické a duševní zdraví a zdravotní stav. Pokud se rozhodnete pro použití a využití jakýchkoli postupů procedur a technik z mých internetových stránek a konzultací, berete tím plnou odpovědnost za své zdraví a svůj zdravotní stav.

1.5 Neposkytuji odborné lékařské poradenství, nejsem lékař.

1.6 Veškerý obsah zveřejněný Petrou Švancarovou (autorka) nebo jiným autorem je založen výlučně na dlouhodobých osobních a životních zkušenostech autorky a jejím pozorováním, stejně jako na nasbíraných informacích od osob, které s autorkou sdílejí své zkušenosti, pokud není uvedeno jinak. Autorka zveřejňuje informace výhradně pro vzdělávací a informativní účely. ŽÁDNÁ z těchto informací není primárně určena pro stanovení diagnózy zdravotního nebo psychického stavu, a to ani v tom smyslu, že by jejich příznaky léčily, zmírňovaly nebo předcházely. Zveřejněním obsahu internetových stránek shantalam.cz autorka neposkytuje léčbu nebo diagnózu osob, ani ji tak neprezentuje. Údaje zveřejněné na internetových stránkách a zasílané zákazníkům NEJSOU určeny k nahrazení lékařské péče a nemohou nahradit vztah mezi zákazníkem a jeho lékařem.   

1.7 Čtenář je informovaný o tom, že veškeré zveřejněné nebo zasílané informace autorkou NEJSOU považovány za lékařské rady nebo doporučení, ale považují se za sdílení osobních vědomostí, znalostí a zkušeností autorky. Autorka Vám proto navrhuje a podporuje Vás v tom, abyste si udělali svůj vlastní názor na své zdraví a péči o něj. Váš názor by měl být založen na pozorování toho, co je pro Vás a Vaše zdraví nejlepší, a to i ve spolupráci se svým kvalifikovaným lékařským profesionálem. Vy a pouze Vy samotní jste v konečném důsledku odpovědní za své zdraví a kroky, které podniknete, a to i v případě, pokud jednáte na základě informací, které si přečtete, nebo Vám jsou sděleny.

1.8 NEPOUŽÍVEJTE zveřejněné informace na této internetové stránce pro léčbu nebo diagnostiku svého zdravotního stavu nebo onemocnění a nepodstupujte jakoukoliv zde uvedenou medikaci nebo způsob léčby bez předchozího projednání se svým lékařem nebo zdravotnickým personálem. To znamená, vždy projednejte se svým lékařem nebo jiným kompetentním zdravotnickým pracovníkem léčbu dříve, než začnete nebo přijmete jakoukoli léčbu zdravotních potíží, která je navržena na této internetové stránce. Pokud tak neučiníte, jednáte na svoji vlastní odpovědnost.

1.9 Přečtěte si pečlivě veškeré pokyny týkající se produktů a informace o poskytovaných službách nebo postupech navržených na internetových stránkách. Neopomíjejte rady odborných lékařských poradců a neprodlévejte při vyhledání odborné lékařské pomoci z důvodu informací, které jste si přečetli na této internetové stránce. Žádná z prezentovaných informací na těchto internetových stránkách nevytváří a nenahrazuje vztah mezi pacientem a lékařem, respektive mezi Vámi a lékařem nebo jiným zdravotnickým personálem. Zveřejněné informace a prohlášení nebyly hodnoceny žádnými jinými subjekty nebo třetími stranami a nemají v úmyslu diagnostikovat, léčit, zmírňovat nebo předcházet nemocem.

1.10 Pokud máte podezření, že máte zdravotní potíže, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče. Pokud se řídíte něčím, co je uvedeno a doporučováno na našich internetových stránkách, a bez diskuse se svým lékařem, děláte to na svoji vlastní odpovědnost a nebezpečí.  

XII. Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na tomto webovém rozhraní v patičkovém menu na uvítací stránce.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Smluvní strany spolu právně jednají zejména prostřednictvím emailových zpráv, pokud se nedohodnou jinak. Prodávající zasílá emailové zprávy kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, případně v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo v oznámení o reklamaci. Kupující zasílá emailové zprávy na adresu prodávajícího

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, práva a povinnosti stran se pak posuzují dle přiměřenosti a běžných zvyklostí. Neplatnost nebo neúčinnost jakéhokoli ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Tyto VOP jsou platné od 11.7. 2022 (aktualizováno).